Auditointiin valmistautuminen

Auditointiin valmistautuminen

Olette valmiit auditointiin, kun olette raportoineet ympäristöohjelmanne toimenpiteet sekä tunnusluvut. Valmistautukaa auditointiin lukemalla allaoleva tarkistuslista läpi ja varmistakaa sen avulla, että ympäristöohjelmanne liitteineen sekä käytännön toiminta ovat sertifikaatin kriteerien vaatimalla tasolla.

Kriteerien täyttäminen

1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.Lakilista on ajan tasalla ja olette perehtyneet lainsäädännön vaatimuksiin. Olette hakeneet toiminnan edellyttämät luvat ja jättäneet ilmoitukset. Teillä on kanava ja vastuuhenkilö lainsäädännön muutosten seuraamiseksi ja lakilistan päivittämiseksi.
2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa tarvittavan koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokompassin rakentamisprosessin aikana.Olette nimenneet yhteyshenkilön, joka kertoo ympäristötyöstänne organisaatiossa.
3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.Alkukartoitus ja ympäristövaikutusten pisteytys on täytetty asianmukaisesti. Tunnistatte toimintanne ympäristövaikutukset.
4. Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.Olette laatineet ja lisänneet ympäristölupauksen raportointijärjestelmään ympäristöohjelmanne liitteeksi.
5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.Osaatte kertoa, miten muu henkilökunta on sitoutettu tai perehdytetty.
6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.Jätehuoltosuunnitelma on ajan tasalla ja toimintanne vastaa suunnitelmaa. Jätehuoltoa koskevat tunnuslukunne tukevat jätehuollon kehittämistä toiminnassanne. Kenttäkierroksella henkilöstönne osaa kertoa lajittelusta työssään ja näyttää, miten esimerkiksi jätetilassanne toimitaan. Jätehuoltonne on järjestetty jätelain sekä mahdollisten muiden säädösten mukaisesti.
7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.Osaatte kertoa, miten huolehditte vaarallisista jätteistä ja minne toimitatte ne. Jos varastoitte vaarallisia jätteitä, kirjanpitonne niistä on ajan tasalla. Vaarallisten jätteiden säilytystilanne on siisti, järjestyksessä ja olette huolehtineet imeytysaineesta sekä tarvittaessa allastuksesta varastotilassa. Säilytätte saamanne siirtoasiakirjat.
8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.Kemikaaliluettelo on ajan tasalla. Vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla ja henkilökuntanne nähtävillä. Olette opastaneet henkilökuntaanne kemikaalien turvalliseen käsittelyyn, ja henkilökunta tietää kemikaalien käyttötarkoituksen.
Kemikaalien säilytystilanne ovat siistit, järjestyksessä ja olette huolehtineet imeytysaineesta sekä tarvittaessa allastuksesta säilytystiloissa.
9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.
Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikkiin osa-alueisiin.
Ympäristöohjelmanne tavoitteet perustuvat toimintanne olennaisiin ympäristövaikutuksiin. Osaatte kertoa, miten olette edistyneet toimenpiteissä ja koska ja kuka päivittää ympäristöohjelmanne seuraavan kerran.
a. Jätteet
b. Energia
c. Hankinnat
d. Materiaalinkäyttö
e. Kemikaalit
f. Melu
g. Logistiikka ja liikkuminen
i. Viestintä
h. Vaikuttaminen
h. Luonnon monimuotoisuus

Tavoitteenne ovat riittävän kunnianhimoisia ja toimenpiteenne oleellisia tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Olette aikatauluttaneet ja vastuuttaneet toimenpiteenne ja seuraatte niissä edistymistä säännöllisesti.
10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.Olette raportoineet ympäristöohjelmanne toimenpiteiden tilanteen ja tunnusluvut. Osaatte kertoa, mistä saatte tiedot tunnuslukuja varten.
Johtonne on hyväksynyt ympäristöohjelmanne.
Työntekijänne tuntevat ympäristöohjelmanne tavoitteet ja osaavat toimia niiden mukaan omassa tehtävässään.

Auditointi

Auditoinnissa Ekokompassin kouluttama, ulkopuolinen todentaja tarkistaa, että organisaationne toiminta täyttää ylläolevat kriteerit. Auditoija ilmoittaa teille etukäteen, keitä muita henkilökunnan edustajia hän haluaa lisäksi haastatella. Auditoija perehtyy Ekokompassi-dokumentteihinne, haastattelee henkilökuntaa ja tekee kierroksen tiloissanne tai muissa sovituissa kohteissa. Johdon edustajan ja ympäristövastaavan osallistuminen auditointiin on pakollista.

Todennuksen lopuksi auditoija tekee päätöksen, onko auditoinnin tulos

A) hyväksytty
B) hyväksytty korjaavin toimenpitein
C) hyväksytty korjaavin toimenpitein ja edellyttäen Ekokompassi-neuvojan tarkastuskäyntiä vai
D) hylätty.

Todennus kestää organisaationne koosta ja toimialasta riippuen yleensä noin 3–4 tuntia.

Auditoinnin jälkeen

Auditoinnin jälkeen auditoija kirjoittaa todennuksesta raportin Ekokompassille ja teille. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen saatte Ekokompassi-ympäristösertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta viestinnässänne. Ekokompassi-sertifikaatti edellyttää ympäristötyön vuosittaista suunnittelua ja raportointia sekä tulosten viestintää omassa organisaatiossanne.


Valmis auditointiin?

Organisaatio sopii itse auditoinnista ulkopuolisen auditoijan kanssa.

Varaa auditointi ottamalla yhteyttä auditoijaan »


Ekokompassin asiantuntija