Kriteerit

Ekokompassi-kriteerit

1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.

3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

8.  Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.

Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.  Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikkiin osa-alueisiin.

a. Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
b. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
c. Vastuulliset hankinnat
d. Materiaalitehokkuus
e. Logistiikka ja liikkuminen
f. Viestintä ja vaikuttaminen
g. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
h. Muu osa-alue

10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.