Frågor och svar

Frågor och svar

Hur mycket kostar Ekokompassen?

I huvudstadsregionen är den lägsta uppbyggnadsavgiften 1200 € och årsavgiften 350 €.
Priset fastställs utifrån företagets storlek och hemkommun, prislista (på finska) på webbplatsen ekokompassi.fi.
Vad får du för uppbyggnadsavgiften?

I priset ingår tre personliga möten samt utbildning, färdiga arbetsredskap, auditering och certifikat.
Vad får du för årsavgiften?

I priset ingår en uppföljningsauditering vart tredje år. Dessutom får du ett nyhetsbrev och en inbjudan till ett årligt nätevenemang. Vid behov kan du när som helst ta kontakt med din rådgivare.
Hur många användare har Ekokompassen?

Ekokompassen används av ett 60-tal organisationer på drygt 150 verksamhetsställen. Användarna presenteras på Ekokompassens webbplats.
Var får man tag på Ekokompassen?

Tills vidare finns tjänsten att tillgå i huvudstadsregionen och Hyvinge.

Tjänsten kommer snart att omfatta även andra regioner i Finland och blir tack vare projektet Ekokompass event 2015-2017 tillgängligt för evenemang i hela landet.

Går det att köpa ett Ekokompass-märke?

Ett Ekokompassmärke kan inte köpas. Märket får användas enbart av ett företag eller ett evenemang som följer Ekokompassens 10 kriterier. Genom en auditering kontrollerar en tredje part att kriteriernas krav uppfylls.
Hur kommer vi med?

Ni kommer med genom att vända er till de kontaktpersoner ni finner på webbplatsen (på finska) eller genom att sända e-post till adressen ekokompassi (@) hsy.fi
Måste verksamheten till sin natur vara s.k. 'grön' för att man ska kunna få ett Ekokompass-certifikat?

Det behöver den inte vara. Ekokompassen skräddarsys i samverkan med ditt företag så att den anpassas till verksamheten. Det är viktigt att miljökonsekvenserna av den egna verksamheten kan minskas och kontrolleras.
Kan ett Ekokompass-certifikat utfärdas för verksamhet som medför skadliga miljökonsekvenser?

Javisst. Med hjälp av miljöledningssystemet kan verksamhetens miljöolägenheter reduceras och kontrolleras. Certifikatet vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring.
Vi har redan en längre tid utfört miljöarbete, vilken nytta skulle vi kunna ha av Ekokompassen?

Med hjälp av certifikatet blir det lätt för er att synliggöra ert miljöarbete. Dessutom får ni en utomstående expert till ert förfogande och uppdaterad information till stöd för ert miljöarbete.
Vilken är skillnaden mellan ett miljöledningssystem och en miljömärkning?

En aktör som använder ett miljösystem förbinder sig förutom till systemets kriterier även till fortlöpande förbättring. Årlig planering och uppföljning av resultaten spelar faktiskt en viktig roll. Miljöledningssystem system är till exempel Ekokompassen, Green Office och ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001.
Ett miljömärke är ett tecken på att kriterierna uppfylls vid den tidpunkt då märket beviljas. Den instans som beviljar märket uppmuntrar mottagaren till fortlöpande förbättring genom att skärpa kriterierna. Miljömärken är till exempel Svanenmärket, EU:s miljömärke och Green Key.
Vilken är skillnaden mellan Ekokompassen, Green Office och ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001?

Ekokompassen och Green Office koncentrerar sig på konkreta åtgärder och för uppbyggnad av systemen erhålls färdiga verktyg. Ekokompassen lämpar sig för alla branscher. Green Office lämpar sig för kontor.
Standarden ISO 14001 koncentrerar sig på att utveckla processer och verksamhetsmodeller. Aktören bygger själv för eget bruk upp ett system som följer standarden.
Vilka instanser står bakom Ekokompassen?

Bakom Ekokompassen står städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt HRM, HRT och Helen.

Projektet Ekokompass event (2015 – 2017) samordnas av Olympiakommittén. Huvudfinansiär är Undervisnings- och kulturministeriet.