Materiaalitehokkuus ja kemikaalit

art-lasovsky-0mBEpxcMjZ4-unsplash

Materiaalitehokkuus ja kemikaalit

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden tuottamista vähemmillä materiaalipanoksilla.

Materiaalitehokkuus edistää yrityksen kilpailukykyä tuottavuuden parantuessa ja tuotantokustannusten laskiessa. Taloudellisten hyötyjen lisäksi voidaan saavuttaa päästöjen vähenemistä ja yritysten ympäristöimagon ja markkina-arvon nousua. Materiaalitehokkuus myös edesauttaa luonnonvarojen riittämistä pidemmälle tulevaisuuteen, minkä lisäksi yrityksen on helpompi vastata kiristyvään ympäristölainsäädäntöön.

Hyödyllisiä linkkejä

Kemikaalit

Yritys saattaa käyttää toiminnassaan monia eri kemikaaleja tai kuljettaa niitä. Kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljetus tulee toteuttaa asianmukaisesti, jotta kemikaaleista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille. Käyttäjän tulee olla selvillä käyttämiensä kemikaalien käyttötarkoituksesta, määrästä ja vaaraominaisuuksista. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote tulee olla käyttäjän saatavilla. Pk-yritysten kemikaalivalvonnasta vastaavat lähinnä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), pelastusviranomaiset ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen.

Varoitusmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote

Vaaralliseksi luokitellut tuotteet tunnistaa pakkauksen varoitusmerkinnöistä ja ohjeet turvalliseen käyttöön sekä onnettomuustilanteiden varalle löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Kemikaalit tulee säilyttää alkuperäispakkauksissaan, jotta oikea tieto niiden vaaraominaisuuksista on saatavilla. Käyttöturvallisuustiedote on tulee olla ammattikäytössä kaikista vaarallisista kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteen saa tuotteen myyjältä ja se on säilytettävä työpisteessä, jossa tuotetta käytetään.

Varastointi ja säilytys

Kemikaalien asiallinen varastointi tarkoittaa, että kemikaalit on säilytettävä lukollisissa varastoissa, jotka ovat katettuja, tiivispohjaisia ja viemäröimättömiä. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suoja-altailla niin, että vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen. Lisäksi keskenään reagoivat kemikaalit on säilytettävä erillään.

Valintavelvollisuus, selvilläolovelvollisuus ja huolehtimisvelvollisuus

Kemikaalien hankinnassa toiminnanharjoittajalla on velvollisuus valita mahdollisuuksien mukaan vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien vaaraominaisuuksista, määristä ja säilytyspaikoista. Lisäksi on huomioitava kemikaalien vaarallisuus ja noudatettava niiden käytössä, säilyttämisessä ja kuljettamisessa huolellisuutta ja varovaisuutta.  Yritys voi ottaa selvää myös täysin kemikaalittomista menetelmistä esimerkiksi puhdistuksessa.

Hyödyllisiä linkkejä

REACH ja CLP

Teknologiateollisuus ry:n, Kaupan liiton sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen esite REACH ja CLP – asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle.

Esite on tehty erityisesti pk-yrityksille.

8867_Reach-esite

Kemikaaliriskit

Tukesin opas kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinnasta pienyrityksille

Opas sisältää käytännöllisen tarkistuslistan.

Tukes-opas_pienyrityksille_2014_kansikuva-210x300

Yritysvastuun osa-alueet

Jo yli 200 organisaatiota on rakentamassa Ekokompassia, tule mukaan: