Näin otat 10 askelta ympäristösertifikaattiin

Ympäristösertifikaatin tehtävä on näyttää toteen organisaation konkreettista ympäristötyötä. Se todentaaa, että teette käytännön toiminnassanne aidosti vaikuttavia ympäristötekoja, joilla on tavoitteet, aikataulut ja seuranta.  

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on osa yritysten ympäristöjärjestelmää, joka on kehitetty kansainvälisen ISO14001-standardin pohjalta sopimaan suomalaisille pk-yrityksille. Järjestelmän omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään, kun olette luoneet avullamme ympäristöohjelman tavoitteineen ja käytännön toimenpiteineen. Se vaatii kolme askelta: kartoitatte organisaationne ympäristövaikutukset, edistätte ympäristöohjelman tavoitteita ja seuraatte niiden toteutumista, sekä läpäisette kolmannen osapuolen tekemän auditoinnin. Ulkopuolinen taho auditoi ympäristösertifikaatin kolmen vuoden välein, mikä takaa sen laadun ja luotettavuuden.

Toimialariippumattoman Ekokompassi-ympäristösertifikaatin avulla organisaatio saa arvostetun, ulkopuolisen tunnustuksen toteuttamastaan ympäristötyöstä. Sertifikaatista on etua yhä useampien alojen tarjouskilpailuissa, kun ympäristötavoitteita ja kriteereitä alati tiukennetaan. Viimeisenä, tärkeimpänä sertifioidussa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä saatte oman asiantuntijan, jonka avulla kartoitatte ne olennaisimmat osa-alueet missä ympäristövaikutuksia syntyy, luotte tehokkaan käytännön toimenpidesuunnitelman niiden vähentämiseksi ja jalkautatte sen organisaatioon.

Sertifioinnilla voimme todentaa ympäristövastuullisuutemme ja osoittaa laaduntuottokykymme.

MTB-Siivouspalvelut, ympäristövastaava Nea Backström

Ekokompassin 10 kriteeriä, joilla organisaatiosi saa ympäristösertifikaatin

Ekookompassi-sertifikaatti perustuu 10 kriteeriin, jotka täyttyvät valmiin rakentamisprosessin aikana. Nimetty asiantuntijamme on organisaatiosi oppaana koko sertifiointiprosessin ajan. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta on vaivatonta, sillä saat meiltä myös käytännön työkalut ympäristötyön johtamiseen. 

1. Alkukartoitus ja ympäristövaikutusten pisteytys 

Sertifioinnin ensimmäinen askel on organisaatiosi nykytilan kartoitus. Tämän pohjalta asetamme Ekokompassin tavoitteet ja toimenpiteet, jotka ovat toimintanne kannalta vaikuttavimpia. 

Pisteytyksen avulla priorisoimme toimenpiteet ja varmistamme ympäristöohjelman vaikuttavuuden. Saatte selkeän toimintasuunnitelman, millaisiin ympäristötekoihin organisaatiossanne kannattaa panostaa.

“Räätälöimme ympäristöohjelman aina organisaatiokohtaisesti, minkä ansiosta ympäristötyö on kaikista tehokkainta.” 

2. Ympäristövastaava

Organisaatiostanne valitaan ympäristövastaava, joka toimii Ekokompassi-yhteyshenkilönä ja vastaa ympäristötyön jalkauttamisesta henkilöstönne pariin. Ympäristövastaavan vastuut voidaan jakaa useamman henkilön kesken, jolloin puhumme tiimistä. 

Ympäristövastaava tai -tiimi

  • Koordinoi ympäristöjärjestelmän prosessia yhdessä asiantuntijamme kanssa
  • Toimii yhteyshenkilönä Ekokompassin suuntaan
  • Perehdyttää henkilöstönne ympäristöohjelman noudattamiseen
  • Huolehtii, että Ekokompassin kriteerit toteutuvat organisaatiossanne
  • Raportoi ympäristöohjelman toteutumisesta

Ympäristövastaava voi olla kuka vain henkilöstönne jäsen, jolla on aikaa ja kiinnostusta edistää ympäristötyötä. Aiempaa osaamista ympäristöasioista ei tarvita, sillä perehdytämme ympäristövastaavan tehtäviinsä rakentamisen aikana.

3. Ympäristölainsäädäntö 

Käymme läpi toimialaanne koskevan keskeisen ympäristölainsäädännön, jonka tulkinta ja noudattaminen on vastuullanne. Ekokompassin kattava lakilista tarjoaa käytännön työkalun, jonka avulla tunnistatte ympäristölainsäädännön keskeisiä vaatimuksia ja seuraatte niiden toteutumista.  Pidämme yllä ajantasaista lakilistaa ja koulutamme organisaatiotanne lainsäädännön muutoksista.

4. Sisäinen koulutus 

Ympäristövastaava varmistaa, että Ekokompassin tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä henkilöstöllenne. Koulutuksen jälkeen koko henkilöstönne on tietoinen, millaisia päivittäisiä ympäristöasioita organisaationne tekee.  Voitte tilata koulutuksen Ekokompassilta tai hoitaa sen itse – tarjoamme valmiit materiaalit koulutukseen.

Koko porukkamme alkoi kiinnittää huomioita ympäristöasioihin

Hotelli Nuuksio Oy

5. Jätehuoltosuunnitelma 

Laaditte organisaatiollesi jätehuoltosuunnitelman, jota noudattamalla toimitte alaanne koskevien jätesäädösten mukaisesti. Jätteiden käsittely on yksi konkreettisimpia ympäristötekoja, jolla voitte pienentää ympäristövaikutuksia päivittäisessä toiminnassanne. Saat meiltä myös valmiin työkalun jätehuoltosuunnitelman toteuttamiseen.

6. Vaarallisten jätteiden käsittelyn suunnitelma 

Käsitteleekö organisaatiosi vaarallisia jätteitä? Sertifioinnissa laadimme tai päivitämme niille ajanmukaisen käsittelysuunnitelman. Näin organisaationne pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, säilyttää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa ne asianmukaiseen käsittelyyn. Ohjeistamme myös vaadittavassa dokumentoinnissa.  

7. Kemikaalien käsittelysuunnitelma 

Lähes jokaisessa organisaatiossa käsitellään kemikaaleja – kynsilakoista maaleihin tai pesuaineisiin. Rakennamme suunnitelman, jonka avulla organisaatiosi varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.

Myös käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstönne saatavilla ja henkilöstönne on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

“Saatte käyttöönne sähköisen järjestelmän, josta ympäristöohjelman toteutumista voidaan seurata.”

8. Ympäristöohjelma 

Laadimme ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutustenne pienentämiseksi. Ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain, ja tavoitteet tarkastetaan vähintään vuosittain ja ennen kolmen vuoden välein tehtävää auditointia.  Ympäristöohjelma sisältää mm. ympäristötyönne konkreettiset tavoitteet, vastuualueet, niistä vastaavat henkilöt sekä tavoiteaikataulut. Ohjelma päivitetään sähköiseen järjestelmään, josta sen edistymistä on helppo seurata. 

Paras hyöty on, jos joku hyväksi havaittu ympäristöä säästävä toimintamalli saadaan otettua käyttöön laajalti ympäristöohjelman kautta.

Helsingin kaupunki

9. Ympäristölupaus 

Ympäristölupaus tekee ympäristötyöstänne julkista asiakkaidenne, kumppaneidenne ja sidosryhmien edessä. Lupauksessa sitoudutte ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Lupaus täydennetään raportointijärjestelmäämme, josta koko ympäristöohjelma löytyy kootusti. 

10. Jatkuva ylläpito ja raportointi

Ympäristövastaava päivittää avainluvut ja tärkeimmät tiedot ympäristötyönne edistymisestä sähköiseen järjestelmään. Tämän ansiosta myös johtonne ja henkilöstönne ovat jatkuvasti kartalla tekemästänne työstä.

Raportointijärjestelmässä ympäristöohjelmaa on helppo seurata, ja se toimii itsessään myös raportoinnin työkaluna – eli mitään erillistä raporttia ei tarvitse tehdä!

Ympäristöohjelman toimenpiteille merkitään järjestelmään mm. aikataulut ja vastuuhenkilöt, ja kirjataan valmiit toimenpiteet toteutetuksi tuloksineen. Järjestelmä sisältää myös BI-raportit. Kun organisaatiosi auditoidaan, ympäristötyön tila tarkistetaan järjestelmästä ja haastatteluin, sekä tarpeen vaatiessa myös yrityskäynnillä.

Saimme selkeän suunnitelman, miten lähdemme parantamaan toimintaamme entisestään ja mitä mittareita meidän kannattaa lähteä rakentamaan.

A to B Finland Oy

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin