Kort på svenska

Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem (ems) och ett certifikat

Som hjälper dig att…

  • göra ditt företag mer hållbart
  • förbättra din konkurrenskraft
  • förebygga miljörisker
  • identifiera dina mest relevanta miljöeffekter
  • fokusera på konkreta åtgärder
  • kommunicera effektivt om din miljöprestanda

En miljöhanteringsverktyg

Som hjälper dig att…

  • identifiera dina mest relevanta miljöeffekter
  • skapa miljöprogram med mål och konkreta åtgärder
  • lära dig relevanta miljölagar och regler
  • engagera anställda och partners i ditt miljöarbete.

“Ekokompassen var tydligt och enkelt att använda som miljöhanteringsverktyg“

SLUSH

Kriterier

Ekokompassen-certifikatet visar engagemang för kontinuerlig förbättring och för att uppfylla följande tio Ekokompassen-kriterier:

1. Miljölagstiftning

Organisationen förbinder sig att följa miljölagstiftningen och miljöbestämmelserna som rör verksamheten.

2. Ekokompassens kontaktperson

Organisationen har utsett en miljöansvarig.

3. Poängsättningen av miljökonsekvenserna

Organisationen kartlägger hur hanteringen av miljöfrågor görs i dagsläget och identifierar de mest betydelsefulla miljökonsekvenserna.

4. Miljölöfte

Organisationen har ett miljölöfte enligt vilket organisationen förbinder sig att minska miljökonsekvenserna i enlighet med principen om kontinuerlig förbättring.

5. Intern utbildning

Organisationen anvisar personalen i hur de ska beakta miljöfrågorna i sin verksamhet.

6. Avfallshanteringsplan

Organisationen har en plan för avfallshantering som tillämpas i enlighet med kraven i avfallslagen.

7. Farligt avfall

Organisationen för bok över sina farliga avfall, håller dessa åtskilt från varandra, förvarar dem på ett säkert sätt och transporterar avfallen för ändamålsenlig hantering.

8. Kemikalier

Organisationen förvarar och för bok över de kemikalier som används i enlighet skyldigheterna, som föreskrivs i kemikalielagstiftningen. Säkerhetsdatabladen hålls tillgängliga för personalen och personalen har fått handledning i hur kemikalierna hanteras på ett tryggt sätt.

9. Miljöprogram

Med hjälp av vår expert utarbetar organisationen ett miljöprogram som innehåller målsättningar och åtgärder för att minska miljökonsekvenserna. Miljöprogrammet uppdateras årligen. Målen ställs upp på nytt med minst tre års mellanrum. Målen ställs upp för minst tre delområden inom företagsansvaret och de ska grunda sig på betydelsefulla miljökonsekvenser.

10. Rapportering

Organisationen rapporterar årligen om hur åtgärderna i miljöprogrammet har lyckats och om nyckeltalen. Ledningen och personalen är medvetna om framstegen i miljöarbetet.

Kontakt

Heidi Salonen

heidi.salonen(a)ekokompassi.fi

044 551 2106

Försäljning, miljöansvar, partnerskaper, administration

Anu Elo

anu.elo(a)ekokompassi.fi

040 593 5204

Försäljning, kommunikation

Emmi Sarttila

emmi.sarttila(a)ekokompassi.fi

040 711 7171

Miljöansvar

Felix Siivonen

felix.siivonen(a)ekokompassi.fi

050 533 0114

Produktutveckling

Suvi Järvi

suvi.jarvi(a)ekokompassi.fi

På föräldraledighet

Tjänstedesign, marknadsföring

Hanna Nikkola

hanna.nikkola(a)ekokompassi.fi

På föräldraledighet

Försäljning

Kontakta oss