Mitä hyötyä on ympäristöjärjestelmästä?

Toisinaan yrityksen ympäristötyötä lähdetään tekemään jonkin ulkoisen paineen myötä, mutta todellisten hyötyjen suhteen ollaan hieman  skeptisiä. Tai sitten ympäristöasiat nähdään sinänsä tärkeänä, mutta oman organisaation konkreettisen toiminnan kannalta lähinnä kustannuseränä. Joltain porukasta pitäisi löytyä myös kalenterista aikaa homman läpivientiin.
Hyvin toteutettu ympäristöohjelma maksaa kuitenkin itsensä takaisin monella tapaa. Kysyimme Ekokompassin käyttäjiltä, mitä tuloksia tai hyötyjä he ovat omalla ympäristötyöllään saavuttaneet.

Jäteasiat on tyypillinen lähtöpiste
ympäristöasioiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun

Lähes puolet ympäristötyötä tehneistä yrityksistä mainitsi parantaneensa työn myötä jätteiden lajitteluaan. Jätteet onkin se kulma, mikä tulee monella ensimmäisenä mieleen, kun yrityksen ympäristöasioita lähdetään miettimään. Asiantuntijayrityksen jätemäärät saattavat olla hyvin pieniä ja sitä kautta vaikutusmahdollisuudet jätteen synnyssä, mutta esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa jätehuollon merkitys ympäristötyössä on jo ihan toista suuruusluokkaa. 

Yrityksen tuottama jäte saattaa kertoa hyvin paljon myös muista prosesseista ja niiden toimivuudesta. Asia johtaa toiseen – hukkaa seuraamalla saatetaan esimerkiksi havaita, että materiaalitehokkuudessa tuotannon alkupäässä voisi olla kehittämisen varaa, tai syntyneen hukan voi jatkohyödyntää ekologisemmin.

Etenkin vaarallisten jätteiden käsittelyssä on kysymys myös työturvallisuudesta sekä riskienhallinnasta.  Lajittelun lisääminen on myös usein taloudellisesti järkevää, sekajätteen ollessa jätelajeista kallein. Parhaimmillaan yrityksen synnyttämät jätevirrat muuttuvat raaka-ainevirroiksi, jotka on menoerän sijasta tulonlähde – sillä joistain jakeista saa jopa korvauksen kun ne lajitellaan ja toimitetaan takaisin kiertoon.

“Yritämme vähentää muovin käyttöä arjessa ja arvoitu säästö ensi vuonna tulee olemaan n. 2100€, eli näin rahallisesti. Merkittävin käytännön ero on muovin lajittelu ja vähentäminen.”

Suomen laatukatsastus Oy

Henkilöstön sitouttaminen on avain toiminnan kehittymiseen

Kuinka helppo on innostua jostain ideasta pienessä porukassa ja kuinka vaikea saada muut siihen mukaan? Sitouttaminen on ikuisuushaaste kaikessa kehitystyössä, sillä kaikki muutos lähtee lopulta yksilöistä ja heidän motivaatiostaan. 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisvaiheessa olevilta organisaatioilta saimmekin paljon kiitosta siitä, kuinka prosessin avulla ympäristöasioita on saatu vakuuttavalla tavalla näkyväksi, ja olemme pystyneet tarjoamaan työkaluja henkilöstön mukaanottoon. Keskeinen hyöty tiivistyy siis siihen, että jo olemassa olevat hyvät aikeet saadaan todella siirrettyä käytäntöihin.

Onnistuminen henkilöstön sitouttamisessa heti alkuvaiheessa onkin kriittistä koko ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Ympäristövaikutukset – ja niiden vähentäminen lähtee mitä konkreettisimmista toimintatavoista läpi organisaation. 

Pelkkä sertifioidun järjestelmän käyttöönotto on viesti, joka vakuuttaa ja vaikuttaa henkilöstöön paremmin kuin yksittäiset toimenpiteet organisaatiossa. Asioiden toteuttamiselle saadaan ikään kuin auktoriteetti tai vähintään positiivinen ympäristön paine, kun organisaatio tuo julki isot tavoitteensa.

“Koko porukkamme alkoi kiinnittää huomioita ympäristöasioihin.”

Hotelli Nuuksio Oy

Järjestelmällinen ympäristötyö tuo resurssitehokkuutta ja kehittää bisnestä 

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän etu piilee siinä, että prosessi on jatkuva ja järjestelmällinen, ja se jalkautetaan organisaation toimintamalleihin. Kun on olemassa mittarit millä onnistumista voi seurata, on koko organisaatio helppo sitouttaa työhön mukaan. 

Ympäristöjärjestelmän puitteissa tapahtuva järjestelmällinen toiminnan ja sen vaikutusten tarkastelu kehittää ja tehostaa yrityksen toimintatapoja, ja johtaa parhaimmillaan uusiin ideoihin prosesseissa ja tuotteissa. 

Toiminnan tehostuminen konkretisoitui asiakkaillamme mm. polttoaineen, sähkönkulutuksen, materiaalitehokkuuden tai muun toiminan kannalta tärkeän resurssin säästöllä, mikä tarkoittaa lähestulkoon aina myös rahallisia säästöjä yritykselle.

Ympäristöteoillakin on itseisarvoa – paitsi ympäristölle niin yritykselle itselleen. Teoista syntyy tarinoita, jotka parantavat yrityksen profiilia ja tekevät siitä houkuttelevamman yhteistyökumppanin. Myös kuluttajien vaatimukset yrityksen vastuullisuudelle kasvavat kokoajan. 

Ympäristövastuun huomiointi tekee myös hyvää työnantajamielikuvalle ja voi houkutella firmaan parhaat kandidaatit. Työnantajan kanssa jaetut arvot lisäävät tyytyväisyyttä ja  sitouttavat työnantajaan.

Lue kuinka Varusteleka on kehittänyt toimintaansa ympäristötyöllään täällä »

“Kierrätettyyn materiaaliin vaihtaminen myös teki tuotteista
huomattavasti kestävämpiä, mikä oli positiivinen yllätys.”

Varusteleka

Prosessien parantumista, kilpailukykyä ja paljon muuta etua ympäristöjärjestelmästä

Kun ympäristöohjelmaa lähdetään rakentamaan, korostuu viestinnällinen hyöty sisäisesti ja ulkoisesti. Mitattavat hyödyt seuraavat, kun organisaatio on sitoutunut, ympäristöohjelmaa on toteutettu pidempään ja omia toimintatapoja on päästy konkreettisesti kehittämään.

Resursseja, kuten aikaa, materiaaleja, energiaa säästyy kun toiminnot tehostuvat, mistä seuraa rahallisia säästöjä ja myös toiminnan ympäristöjalanjälki kevenee.

“Vaikka sertistä ja ympäristövastuusta saa lisäpisteitä esimerkiksi julkisen puolen ja isojen kansainvälisten rakennusliikkeiden hankkeissa, kyseessä on meille ennen kaikkea arvopohjainen asia”

arkkitehtitoimisto kanttia2

Jokainen asiakkaidemme mainitsema hyöty tai tulos tuli esiin spontaanisti avoimissa vastauksissa.

Kysely vahvisti ymmärrystä, miksi Ekokompassin käyttäjät ovat keskimäärin erittäin sitoutuneita ympäristötyöhönsä. Ympäristötyöllä on kysyntää, ja aidot, konkreettiset hyödyt liiketoiminnalle motivoivat jatkamaan. 

“Suurimpana hyötynä on motivaatio jatkaa hyvää kehitystä ja seuraavaksi suurimpana rahallinen säästö.”

Emma – Modernin taiteen museo

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin