Yritysvastuu

Ympäristövastuun osa-alueet

Ympäristöjärjestelmässä organisaation ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisvaltaisesti osa-alueiden kautta. Näin löytyvät aidosti vaikuttavat ja tehokkaat toimenpiteet. Ekokompassin avulla organisaatio keskittyy oman toimintansa kannalta keskeisiin osa-alueisiin, missä ympäristövaikutuksia syntyy.

Ekokompassi kemikaalien käyttö

Kemikaalit

Ympäristövastuun osa-alueet - melu

Melu

Ekokompassin asiantuntija

Viestintä

Scenic summer view of the modern architecture with business skyscrapers and apartment buildings in the Vuosaari district of Helsinki, Finland

Vaikuttaminen

Aerial view of fast river flow through the rocks and colorful forest. Autumn in Finland, Oulanka national park.

Luonnon monimuotoisuus

Tutustu ympäristövastuun osa-alueisiin – lataa ilmainen mallipohja ympäristöohjelmalle

Ympäristöjohtaminen

Yritystoiminnalla on aina jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset voivat olla suoria, kuten ilmaan, maaperään tai veteen aiheutuvat päästöt tai toiminnasta syntyvät jätteet. Ympäristövaikutukset voivat olla myös välillisiä, kuten käytettävien materiaalien hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat vaikutukset sekä energiankäytön ja liikkumisen aiheuttamat vaikutukset. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö, kuluttajien asenteiden muuttuminen sekä kasvava kilpailutilanne luovat paineita ympäristöasioiden parempaan huomioimiseen omassa toiminnassaan.

Hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat kilpailutekijä, ympäristöasiat ja taloudelliset säästöt kulkevat usein käsi kädessä. Esimerkiksi jätteiden määrän vähentäminen, energiankäytön ja liikkumisen tehostaminen ovat toimia, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Ympäristövastuussa keskeistä on

  • luonnonvarojen tehokas käyttö
  • vesien, ilman ja maaperän suojelu
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • ilmastonmuutoksen torjuminen sekä
  • vastuu yrityksen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

 

Ympäristöjohtamisella toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten hallinta kytketään osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjärjestelmä on johdon apuväline, jolla toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Järjestelmä tuo tavoitteellisuutta ja työkaluja käytännön työtehtäviin, ympäristöasioiden seuraamiseen ja johtamiseen.

Ympäristöasioiden dokumentointi luo perustan jatkuvalle parantamiselle. Kun yritys tietää, miten sen toiminta on järjestetty, voidaan arvioida tuloksia ja pohtia parannustoimenpiteitä.

Ympäristöjohtamisella

  • kehitetään toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä vähennetään ympäristöhaittoja
  • parannetaan ympäristötietoisuutta ja lisätään yhteistyötä
  • vastataan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin
  • parannetaan toiminnan uskottavuutta ja imagoa.

Pyydä tarjous ympäristöjärjestelmän rakentamisesta