Yritysvastuu

Ympäristövastuun osa-alueet

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä organisaation ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisvaltaisesti allaolevien osa-alueiden kautta. Ympäristöohjelmassaan organisaatio keskittyy oman toimintansa kannalta keskeisiin osa-alueisiin, missä ympäristövaikutuksia syntyy.

Jätehuolto

Yrityksen jätehuolto

Jätehuoltoa ohjaa lainsäädäntö sekä valtakunnallinen jätesuunnitelma ja alueelliset jätesuunnitelmat. Jätelaki asettaa tärkeimmäksi tavoitteeksi jätteen synnyn ehkäisyn. Sitä seuraavat jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys sekä hyötykäyttö. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteiden loppusijoittaminen kaatopaikalle.

Lue lisää jätehuollosta »

Energiankäyttö

Energiankäyttö on yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdista. Perinteisen lämmitys- ja sähkökulujen lisäksi kuljetuksilla, hankinnoilla ja tuotantoprosesseilla on suuri vaikutus energiankäyttöön.  Energiankäytön tehostaminen tulee siis huomioida yrityksen monissa eri toiminnoissa.

Lue lisää energiasta »

Hankinnat

Ympäristömerkit ja sertifikaatit vertailussa

Hankinnoissa kiinnitetään huomio tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin.
Käyttämällä esimerkiksi ympäristömerkittyjä, Reilun kaupan tai luomutuotteita, hankkimalla tuotteensa suurpakkauksissa tai kierrätystavarana yritys voi helposti vaikuttaa ympäristökuormitukseensa.

Lue lisää hankinnoista »

Materiaalinkäyttö

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden tuottamista vähemmillä materiaalipanoksilla. Materiaalitehokkuus edistää yrityksen kilpailukykyä tuottavuuden parantuessa ja tuotantokustannusten laskiessa. Taloudellisten hyötyjen lisäksi voidaan saavuttaa päästöjen vähenemistä ja yritysten ympäristöimagon ja markkina-arvon nousua. Materiaalitehokkuus edesauttaa luonnonvarojen riittämistä pidemmälle tulevaisuuteen.

Lue lisää materiaalinkäytöstä »

Kemikaalit

Ekokompassi kemikaalien käyttö

Yritys saattaa käyttää toiminnassaan monia eri kemikaaleja tai kuljettaa niitä. Kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljetus tulee toteuttaa asianmukaisesti, jotta kemikaaleista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille. Käyttäjän tulee olla selvillä käyttämiensä kemikaalien käyttötarkoituksesta, määrästä ja vaaraominaisuuksista. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote tulee olla käyttäjän saatavilla.

Lue lisää kemikaaleista »

Melu

Ympäristövastuun osa-alueet - melu

Melu on ympäristöhaitta jonka vaikutuksia tulee seurata, jos organisaation toiminnasta syntyy merkittävää melua. Vastuullinen yritys tuntee lainsäädännön, mittaa melutasonsa ja pyrkii ehkäisemään sen haittoja joko vähentämällä melua, luomalla meluesteitä tai suuntaamalla melua niin että se synnyttää mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja.

Logistiikka ja liikkuminen

Kuljetuksilla ja työmatkaliikkumisella on suuri vaikutus ympäristöön. Logistiikka ja liikkuminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen, joita jokaista on hyvä tarkastella erikseen. Tavara- ja henkilökuljetukset; Asiakkaiden saapuminen ja muu liikkuminen; ja oman henkilökunnan työmatkat ja työasiamatkat. Logistiikkaa tehostamalla säästät ympäristön lisäksi rahaa ja aikaa.

Lue lisää logistiikasta ja liikkumisesta »

Viestintä

Vastuullisuusviestintä on liiketoiminnan kehittämistä, joka maksimoi ympäristötyöstä saatavan arvon. Vastuullisuusviestinnän avulla voidaan rakentaa imagoa sekä sisäisesti että ulospäin, parantaa liiketoiminnan prosesseja ja vastata sidosryhmien kiristyviin vaateisiin. Ympäristöohjelman luoneella organisaatiolla on erinomainen lähtökohta vastuullisuudesta viestimiseen.

Lue lisää viestinnästä »

Vaikuttaminen

Yritys jolla on vähän suoria ympäristövaikutuksia mutta paljon kumppanuuksia tai näkyvyyttä, voi painottaa ympäristötyössään vaikuttamista sidosryhmiinsä. Ekokompassin prosessi ohjaa vaikuttamaan ympäristöasioihin sisäisesti, henkilöstön sitouttamisen kautta mutta organisaatio voi tehdä myös ulkoista vaikuttamistyötä ympäristöasioissa esimerkiksi kampanjoimalla, lahjoituksilla tai
yritysyhteistyöllä luonto- ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen kysymys yrityksen ympäristövastuussa. Yrityksissä voidaan tehdä paljonkin konkreettisia, vaikuttavia tekoja. Käytössä olevat toimet monimuotoisuuden turvaamiseen voidaan jakaa suoriin, epäsuoriin ja yrityksen ulkopuolisiin toimiin. Suorat vaikutukset liittyvät keskeisimmin omaan maankäyttöön, ja tyypillisiä monimuotoisuuteen liittyviä epäsuoria osa-alueita ovat hankintaketjut ja niiden vastuullisuus.

Lue lisää luonnon monimuotoisuudesta »


Tutustu Ekokompassin prosessiin ympäristövaikutustesi arvioimiseksi ja vähentämiseksi:

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen – näin se hoituu

Rakentaminen »


Aloita tästä – lataa ilmainen mallipohja ympäristöohjelmalle