Hiilijalanjäljen laskenta opastaa toimenpiteisiin käytännön ympäristötyössä

Yhä useampi yritys haluaa olla aidosti vastuullinen ja ohjata toimintaansa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tietoisuus yritysten ympäristövaikutuksista on ennennäkemättömän tärkeää, sillä hiilineutraalisuustavoitteita on kiristetty ja vakavien ympäristöongelmien kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemiseksi tarvitaan sanojen sijaan konkreettisia tekoja.

Uusien, entistä tarkempien ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden ja -asetusten vaikutukset ulottuvat myös yritysmaailmaan, joka on vahvasti matkalla kohti entistä kestävämpiä liiketoimintamalleja. Ympäristöpäästöt ovatkin nyt sekä keskeinen osa yritysten riskienhallintaa että vastuullisuusraportoinnin tärkeimpiä tunnuslukuja.

Kaikkien yritysten tulee olla selvillä arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöistä.

finnwatch

Miksi yrityksen pitäisi mitata oma hiilijalanjälkensä?

Yrityksillä on sekä mahdollisuus että vastuu huolehtia ympäristövaikutuksistaan ja luonnonvarojen kestävästä kulutuksesta. Päästölähteitä ja ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella esimerkiksi mittaamalla yrityksen hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen mittaaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään konkreettisesti, miten sen toiminta vaikuttaa ympäristöön: mittauksen avulla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksellä on vähentää päästöjä ja resurssien kulutusta.

Päästöjen vähentäminen ja resurssien mittaaminen voivat johtaa kustannussäästöihin ja tehokkaampaan yritystoimintaan. Sitä kautta löydetään myös konkreettiset kohteet, joihin yrityksen on mahdollista ja kannattavaa vaikuttaa.

”Pelkkä hiilijalanjäljen mittaaminen lukuna ei vielä itsessään kerro mitään, mutta sen laskemisen avulla saadaan tieto siitä, mistä yrityksen päästöt syntyvät. Vasta sitten, kun yrityksen todellisten päästöjen lähteet ja määrät on kartoitettu, voidaan tehdä vastuullisia päätöksiä esimerkiksi päästöjen vähentämiseksi tai niiden kompensoimiseksi”, Ekokompassin toimitusjohtaja Heidi Salonen kertoo.

Hiilijalanjälkimittauksella selvitetään yrityksen tärkeimmät päästölähteet, joihin on mahdollista ja kannattavaa kohdistaa toimenpiteitä. Käytännön toimenpiteiden tehokkuutta voidaan myöhemmin myös tutkia vertaamalla uusia mittaustuloksia alkuperäiseen hiilijalanjälkimittaukseen. ”Säännöllinen hiilijalanjälkimittaus tuottaa luotettavaa tietoa siitä, onko päästöjä pystytty vähentämään”, Salonen tiivistää.

Myös kuluttajat ja sidosryhmät ovat yhä tarkempia yritysten vastuullisuudesta, ja kestävät arvot ohjaavat päätöksiä aikaisempaa vahvemmin. Yrityksen tietoisuus omista ympäristövaikutuksistaan, pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja kompensointiin sekä avoimuus vastuullisesta toiminnasta voivat toimia sekä kilpailuetuna että edistää asiakasuskollisuutta. 

Mitä paremmin yritys on perillä päästöistään ja tekee aktiivisesti töitä niiden pienentämiseksi, sitä vakuuttavampaa myös yrityksen mainetta ylläpitävä vastuullisuusviestintä on. Ekokompassin vastuullisuusviestintäpalvelu toimii yritysten tukena vastuullisuustekojen kirkastamisessa ja niistä viestimisessä.

Säännöllinen hiilijalanjälkimittaus tuottaa luotettavaa tietoa siitä, onko päästöjä pystytty vähentämään

heidi salonen, ekokompassi

Mitä yrityksen hiilijalanjälki oikeastaan mittaa?

Hiilijalanjälki on työkalu, joka kertoo yrityksen ilmastovaikutukset yhdellä selkeällä mittarilla – päästöinä. Sen keskeinen tavoite on tehdä yrityksen ilmastovaikutukset näkyviksi. 

Yrityksen hiilijalanjälki mittaa esimerkiksi toimintojen, tuotteiden tai palveluiden aiheuttamia suoria päästöjä, kuten energiankulutusta, kuljetuksia, tuotantoprosesseja ja jätteenkäsittelyä. Yrityksen hiilijalanjälkeen voi myös sisältyä epäsuorat päästöt, kuten toimittajien tai asiakkaiden aiheuttamat päästöt, kuten raaka-aineiden hankinta ja materiaalivalinnat, jotka liittyvät yrityksen tuotteiden tai palveluiden käyttöön. 

Hiilijalanjäljen laskennassa voi ottaa huomioon myös päästöjen kompensoinnin. Kompensointi tarkoittaa päästöjen neutraloimista esimerkiksi investoimalla ilmastoprojekteihin tai osallistumalla hiilinielujen luomiseen. 

Mittauksella yritys saa kokonaiskuvan ilmastovaikutuksistaan ja voi suunnitella tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja ympäristövastuutyönsä edistämiseksi.

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta koostuu kolmesta luokasta

Hiilijalanjäljen laskennassa käytetään termiä ”scope”, jolla viitataan kasvihuonekaasupäästöjen luokitteluun. Se viittaa päästöjen lähteeseen tai alkuperään ja auttaa hahmottamaan jakautumista eri päästölähteiden välillä. Yrityksen hiilijalanjälki koostuu kolmesta luokasta:

Scope 1: Yrityksen suorat päästöt, jotka syntyvät yrityksen omista toiminnoista tai prosesseista. Näitä ovat esimerkiksi polttoaineiden tai energian käyttö.

Scope 2: Yrityksen välilliset päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi ostetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannosta. Päästöjä syntyy esimerkiksi sähköntoimittajien voimalaitoksissa.

Scope 3: Yrityksen epäsuorat päästöt, jotka johtuvat yrityksen toiminnasta, mutta eivät sisälly scope 1 tai scope 2-luokkiin. Näitä ovat esimerkiksi raaka-aineiden hankinta, kuljetukset ja jätteiden käsittely.

Tyypillisesti suurin osa yritysten päästöistä syntyy scope 3-luokassa.

Hiilijalanjäljen rinnalle on vakiintunut toinen termi, sen positiivinen vastakohta: hiilikädenjälki. Hiilikädenjälki kuvaa yrityksen toiminnasta syntyvää positiivista vaikutusta ympäristössä. Näitä ovat esimerkiksi toimenpiteet, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä tai edistetään hiilinielujen kasvua.

Hiilikädenjälkeä voi kasvattaa esimerkiksi:

 • Käyttämällä uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- tai tuulivoimaa.
 • Energiatehokkuudella, säästämällä energiaa esimerkiksi valaisu- tai lämmitysjärjestelmien käytössä.
 • Kestävillä kulutustottumuksilla, suosien esimerkiksi kierrätysmateriaaleja.
 • Tukemalla ympäristöä ennallistavia ja hiilinieluja kasvattavia ympäristöhankkeita.

Miten yrityksen hiilijalanjälki lasketaan?

Yrityksen hiilijalanjäljen mittaaminen on monimutkainen ja asiantuntemusta vaativa prosessi, joka vaatii tarkkaa tiedonkeruuta. Monet yritykset tukeutuvat asiantuntijoiden apuun tai käyttävät ulkoisia toimijoita tarkkojen laskelmien ja arvioiden saamiseksi. Yleinen prosessi hiilijalanjäljen mittaamiseen koostuu kolmesta eri vaiheesta:

1.     Kartoitus

Arvioi kaikki yrityksen toiminnat ja prosessit, jotka aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä voivat olla esimerkiksi: energiankulutus, materiaalien hankinta, kuljetukset, jätteiden käsittely. Kartoituksessa arvioidaan sekä suoria että epäsuoria päästöjä.

2.    Päästöjen laskeminen

Päästöjen määrä lasketaan eri toimintojen perusteella. Tämä voidaan tehdä käyttämällä erilaisia laskentamenetelmiä ja standardeja, kuten kansainvälisiä päästökerroinlaskureita. Laskelmissa otetaan huomioon eri kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi.

3.     Raportointi

Yritys voi halutessaan raportoida hiilijalanjäljestään julkisesti tai käyttää sitä yrityksen sisäisenä mittarina. Raportoinnissa voidaan käyttää erilaisia standardeja, kuten ISO 14064 tai Global Reporting Initiative (GRI).

Tulosten analysoinnin perusteella voidaan kehittää suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttöä tai materiaalien kierrätystä. Tuloksia voidaan seurata esimerkiksi vuosittaisella hiilijalanjälkimittauksella, jossa päästötoimien tehokkuutta voidaan arvioida ja seurata säännöllisesti samoilla mittareilla.

 • Energiatehokkuus: energiankulutuksen vähentäminen, uusiutuvan energian käyttäminen, laitteistojen tarkistaminen ja päivittäminen.
 • Fossiilisten polttoaineiden vaihto ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin.
 • Jätteiden vähentäminen ja kierrätys, jätteidenhallintastrategian kehittäminen ja materiaalien uudelleenkäytön lisääminen.
 • Hankintojen ja toimitusketjun hallinta: tee yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suosi ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita.
 • Henkilöstön sitouttaminen esimerkiksi kouluttamalla ja kannustamalla hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 • Ympäristöä edistävien hankkeiden tukeminen

Suurin osa organisaation hiilijalanjäljestä syntyy usein epäsuorasti hankintaketjussa sekä tuotteen käytön aikana (SCOPE 3). Vähentääkseen päästöjään käytännössä, onkin ymmärrettävä koko arvoketjua.

Tehokasta ympäristövaikutusten kartoitusta ja vähentämistä Ekokompassin asiantuntijoiden avulla

Hiilijalanjäljen mittaaminen on yksi tehokas työkalu yrityksen ympäristötyön suunnittelemisessa. Sen laskeminen ja tulosten arviointi laadukkaastii kuitenkin vaatii tarkkaa tiedonkeruuta sekä asiantuntevaa tietämystä alati muuttuvista päästökertoimista, laskentamenetelmistä ja standardeista. 

Ekokompassin ympäristöohjelma säästää yrityksen aikaa ja resursseja, kun asiantuntijat opastavat yritystä tunnistamaan olennaisimmat kehityskohteet ja valitsemaan konkreettisia toimenpiteitä joilla on todellista vaikutusta päästöjen vähentämiseen. 

Jokainen yritys on erilainen, joten toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi voivat vaihdella. Ekokompassi arvioi yrityksen ainutlaatuiset tarpeet ja resurssit, joiden pohjalta luodaan yritykselle sopiva, yksilöllinen  suunnitelma. Ekokompassin ympäristöohjelma, valmiit työkalut ja asiantuntijat toimivat yrityksen tukena myös ympäristötyön tulosten seurannassa. 

Siinä missä hiilijalanjälki mittaa pelkästään yrityksen päästöjä, Ekokompassi-järjestelmä tarkastelee ympäristövastuuta kokonaisuutena. Tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi on helppo ottaa osaksi Ekokompassin ympäristöohjelmaa, Ekokompassin toimitusjohtaja Heidi Salonen neuvoo.

 • Lainsäädännöllisten velvoitteiden läpikäyminen
 • Yrityksen prosessien kehittäminen ympäristövastuullisempaan suuntaan
 • Myös muiden ympäristövaikutusten kuin päästöjen minimoiminen


Ensin on tärkeää tunnistaa yrityksen toiminnan kannalta oleellisimmat ympäristövaikutukset yhdessä Ekokompassin asiantuntijan kanssa. Mikäli päästölaskenta on yksi niistä, se kannattaa ottaa ohjelmaan saman tien. Mikäli taas tunnistetaan muita kohtia, joita olisi hyvä kehittää ennen päästölaskentaa, kannattaa ne tehdä ensin. Eli etenemme aina oleellisuus edellä, Salonen kertoo.

Huolellisesti laskettu hiilijalanjälki toimii keskeisenä tunnuslukuna yrityksen ympäristötyössä. Sen avulla voidaan tunnistaa yrityksen suoria ja epäsuoria päästölähteitä, joiden pohjalta voidaan asettaa uusia ympäristötavoitteita. Ekokompassi auttaa yrityksiä kehittämään ympäristövastuullisuutta kokonaisuutena tarjoamalla esimerkiksi ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifikaatin sekä jatkuvan tuen ja neuvonnan ympäristöasioiden kehittämiseen.

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä työkalu kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Ekokompassin asiantuntijat opastavat yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 

”Siinä missä hiilijalanjälki mittaa pelkästään yrityksen päästöjä, Ekokompassi-järjestelmä tarkastelee ympäristövastuuta kokonaisuutena. Tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi on helppo ottaa osaksi Ekokompassin ympäristöohjelmaa”

heidi salonen, ekokompassi

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin