Yritysvastuu

Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu

Ympäristövastuun kantaminen pk-yrityksessä tai tapahtumassa on hyvin konkreettista. Tiedostamalla toiminnan ympäristövaikutukset voit vähentää niitä. Sopimalla yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet löydät helpoimmin toimenpiteet ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Ympäristövastuussa keskeistä on

 • luonnonvarojen tehokas käyttö
 • vesien, ilman ja maaperän suojelu
 • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • ilmastonmuutoksen torjuminen sekä
 • vastuu yrityksen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Sosiaalinen vastuu on vastuuta asiakkaiden, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä oman henkilökunnan terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Joillain toimialoilla myös eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat osa sosiaalista vastuuta.

Taloudellinen vastuu on tehokkuudesta, kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisella toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten hallinta kytketään osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjärjestelmä on johdon apuväline, jolla toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Järjestelmä tuo tavoitteellisuutta ja työkaluja käytännön työtehtäviin, ympäristöasioiden seuraamiseen ja johtamiseen.

Ympäristöasioiden dokumentointi luo perustan jatkuvalle parantamiselle. Kun yritys tietää, miten sen toiminta on järjestetty, voidaan arvioida tuloksia ja pohtia parannustoimenpiteitä.

Ympäristöjohtamisella

 • kehitetään toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä vähennetään ympäristöhaittoja
 • parannetaan ympäristötietoisuutta ja lisätään yhteistyötä
 • vastataan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin
 • parannetaan toiminnan uskottavuutta ja imagoa.

Ympäristötyöllä kilpailuetua, riskienhallintaa ja kustannussäästöjä

Hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat kilpailutekijä – kyse onkin ekokilpailukyvystä. Ympäristöasiat ja taloudelliset säästöt kulkevat usein käsi kädessä. Esimerkiksi jätteiden määrän vähentäminen, energiankäytön ja liikkumisen tehostaminen ovat toimia, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Yritystoiminnalla ja tapahtumilla on aina jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset voivat olla suoria, kuten ilmaan, maaperään tai veteen aiheutuvat päästöt tai toiminnasta syntyvät jätteet. Ympäristövaikutukset voivat olla myös välillisiä, kuten käytettävien materiaalien hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat vaikutukset sekä energiankäytön ja liikkumisen aiheuttamat vaikutukset. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö, kuluttajien asenteiden muuttuminen sekä kasvava kilpailutilanne luovat paineita ympäristöasioiden parempaan huomioimiseen omassa toiminnassaan.

Yritykselle

PK-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua.

Helsingin seudun kauppakamarin opas.

kauppakamari-pk-ymparistovastuut

Tapahtumalle

Siisti tapahtuma! -opas neuvoksi ja avuksi ympäristöasioiden hoitamiseen tapahtumajärjestäjille.

Pääkaupunkiseudun Greening Events -hankkeen opas.

Snyggt evenemang! Neat event!

Siisti_tapahtuma-opas

Toimialoille

Toimialakortit opastavat ympäristötyön ensimmäisille rasteille.

Ekokompassin toimialakortit sopivat pienimpien yritysten käyttöön, ja vähän isompienkin kannattaa ottaa tästä hyvät vinkit talteen!

Ammattilaiselle

Verkkopalvelu tarjoaa käytännönläheistä, alakohtaista tietoa ympäristöasioista ja työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen.

 • Kiinteistönhoitoala
 • Kone- ja metalliala
 • Puhdistuspalveluala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Rakennusala
 • Ruokapalveluala

Palvelusta vastaa Suomen ympäristöopisto SYKLI.

ymparisto-osaava-fi-logo