10 kriteeriä

Ekokompassin 10 kriteeriä

Ulkoinen auditointi takaa luotettavuuden

Auditointi on järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. Auditointeja on sisäisiä ja ulkoisia, joista ulkoiset auditoinnit ovat määrämuotoisia ja riippumattomia. Ekokompassissa auditointi on ulkoinen ja tarkoittaa, että puolueeton asiantuntija tarkistaa ympäristöjärjestelmän, jonka organisaatio on ensin rakentanut Ekokompassin tuella. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti eli todistus myönnetään hyväksytyn auditoinnin pohjalta.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kymmeneen kriteeriin ja auditoinnissa keskitytään näiden kriteerien toteutumisen tarkastamiseen. Auditointi suoritetaan ensimmäisen kerran, kun itse järjestelmän rakentaminen on saatettu asiantuntijan tuella loppuun ja ympäristöohjelmaa on alettu toteuttamaan. Tämän jälkeen kriteerien toteutumista valvotaan uusinta-auditoinnein aina kolmen vuoden välein.

Kriteerit

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään, kun auditoija toteaa seuraavien kriteerien täyttyvän:
  1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä
  2. Organisaatiolle on nimetty ympäristövastaava
  3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset
  4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
  7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
  10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Kaikki kriteerit täyttyvät Ekokompassin ohjatun rakentamisprosessin kautta. Auditointiin edetään siinä vaiheessa, kun kriteerit täyttyvät. Auditoinnin jälkeen organisaatio tekee viimeiset korjaukset, jos sellaisia vielä auditoinnin yhteydessä havaitaan.

Auditointi

Auditointivalmis organisaatio tilaa auditoinnin valitsemalla itse auditoijan, jonka kanssa sopii tarkemmat yksityiskohdat auditoinnin kulusta. 

Itse auditoinnissa käydään läpi organisaation ympäristöjärjestelmän dokumentit, haastatellaan henkilökuntaa ja tehdään kenttäkierros organisaation tiloihin. Organisaatio, jolla on 1-5 toimipistettä, auditoidaan yleensä yksi kohde ja auditoinnin kesto on noin yhden päivän mittainen. Organisaatio jolla on toimipisteitä enemmän kuin viisi, tai toiminnan luonne on hyvin erilaista eri toimipisteiden välillä, auditoidaan useampi kohde ja tällöin auditoinnin kestokin on pidempi.

Auditoijat ovat Ekokompassin kouluttamia, riippumattomia asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus ympäristöalalta. Siksi Ekokompassin auditointi on samalla myös kolmannen osapuolen sparraustilaisuus ympäristöasioiden hyvästä hoidosta.

Auditoinnin jälkeen auditoija kirjoittaa todennuksesta raportin Ekokompassille ja teille. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen saatte Ekokompassi-ympäristösertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta viestinnässänne. Ekokompassi-sertifikaatti edellyttää ympäristötyön vuosittaista suunnittelua ja raportointia sekä tulosten viestintää omassa organisaatiossanne.


Valmis auditointiin?

Organisaatio sopii itse auditoinnista ulkopuolisen auditoijan kanssa.

1. Tarkista täytätkö sertifioinnin kriteerit »

2. Varaa auditointi ottamalla yhteyttä auditoijaan »